NEWS

ประกาศปิดให้บริการชั่วคราว

17 Mar 2020

โรงภาพยนตร์ House Samyan ตระหนักถึงการให้ความร่วมมือในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

กอปรกับการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓

โรงภาพยนตร์ House Samyan จึงมีความจำเป็นต้องปิดให้บริการชั่วคราวจนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓

โรงภาพยนตร์ House Samyan มั่นใจว่าสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในตอนนี้จะคลี่คลายและกลับมาเป็นปกติในไม่ช้า

เพื่อที่พวกเราทุกคนจะได้กลับมาดูหนังใน 'บ้าน' หลังนี้ด้วยกันอีกครั้ง