MOVIE INFORMATION

อินเตอร์สเตลลาร์ ทะยานดาวกู้โลก #typeHSamyan

R:15+

เรื่องราวของการผจญภัยของกลุ่มนักสำรวจผู้ที่รูหนอนที่ถูกค้นพบใหม่ล่าสุด ในการเอาชนะขีดจำกัดของมนุษย์ต่อการเดินทางข้ามอวกาศ และพิชิตการเดินทางข้ามกาแลคซีอันไกลโพ้น

SHOWTIMES

Sunday 27 September

Monday 28 September

SEATING

อินเตอร์สเตลลาร์ ทะยานดาวกู้โลก #typeHSamyan

ที่นั่งที่ถูกเลือก
ที่นั่งที่ถูกจองแล้ว
ที่นั่งที่ว่าง

SCREEN

ที่นั่ง