MOVIE INFORMATION

Pulp Fiction (1994)

R:18+

งานชิ้นเอกของเควนติน ตาแรนติโน ซึ่งชนะรางวัลปาล์มทองเมืองคานส์ปี 1994 Pulp Fiction เล่าเรื่องราวที่ไม่เรียงตามลำดับเวลาของคนกลุ่มหนึ่งในแวดวงอาชญากรรมที่ทุกสิ่งเกี่ยวเนื่องกันไปหมด ตาแรนติโนกล่าวว่าเขาทำหนังเรื่องนี้เพื่อเป็นการคารวะแก่นิยายและเรื่องสั้นอาชญากรรมที่ตีพิมพ์ในนิตยสารตลาดล่างราคาถูก

SHOWTIMES

Saturday 20 July

SEATING

Pulp Fiction (1994)

ที่นั่งที่ถูกเลือก
ที่นั่งที่ถูกจองแล้ว
ที่นั่งที่ว่าง

SCREEN

ที่นั่ง